Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới.

In order to protect the health of the CanCham team and our members, as well as to prevent further spread of COVID-19, the CanCham office will be closed until further notice. The office team will be working remotely during this time, with operations and member support continuing as usual.

Please don’t hesitate to let us know how we can support you!

Để bảo vệ sức khỏe của đội ngũ CanCham và các thành viên, đồng thời góp phần ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, văn phòng CanCham sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ làm việc trực tuyến trong thời gian này, các hoạt động và hỗ trợ cho thành viên vẫn được thực hiện.

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu cần bất cứ sự trợ giúp nào!