Scroll down for Vietnamese version.

—————^^^—————

Voting is important! Exercise your democratic rights!

Canadians living abroad who have previously resided in Canada are now entitled to vote by special ballot in federal elections regardless of how long they have been living abroad.
(See Supreme Court of Canada ruling here: https://scc-csc.lexum.com/scc…/scc-csc/…/item/17446/index.do)

You may apply to be added to the International Register of Electors and to vote by mail-in special ballot in federal general elections, by-elections and referendums, provided you meet the following criteria:
• will be 18 or older on polling day;
• have resided in Canada at any point before submitting your application.

If you meet the eligibility criteria stated above, and wish to have your name added to the International Register of Electors, you can apply at any time.

******************
HOW TO APPLY

Please see: https://travel.gc.ca/travelling/living-abroad/elections-faq

Please make sure to read the instructions carefully, and to provide the required proof of identification, in order to avoid delays in the processing of your application.

******************
Once your name has been added to the International Register of Electors, a letter of confirmation will be sent to the mailing address provided on your application.

A special ballot voting kit is automatically sent to all electors whose names appear on the International Register at the call of a general election, or by-election in their riding.

 

—————^^^—————

 

Bầu cử là điều quan trọng! Hãy thực hành các quyền dân chủ của bạn!

Người Canada đang sinh sống ở nước ngoài, trước đây từng cư trú tại Canada, giờ đây có quyền bỏ phiếu theo một hình thức đặc biệt trong các cuộc bầu cử liên bang bất kể họ đã sống ở nước ngoài bao lâu. (Xem phán quyết của Tòa án Tối cao Canada tại đây: http://ow.ly/x3rc50kcZQE)

Bạn có thể đăng ký để được thêm vào danh sách đăng ký cử tri ở nước ngoài và bỏ phiếu bằng cách gửi phiếu bầu đặc biệt bằng thư trong các cuộc tổng tuyển cử liên bang, bầu cử bổ sung và trưng cầu ý dân, miễn là bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

  • từ 18 tuổi trở lên vào ngày bỏ phiếu;
    • đã cư trú tại Canada bất cứ lúc nào trước khi đăng ký bầu cử.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nêu trên và muốn thêm tên của bạn vào danh sách đăng ký cử tri ở nước ngoài, bạn có thể đăng ký bất kỳ lúc nào.

******************
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ

Vui lòng xem: https://travel.gc.ca/travelling/living-abroad/elections-faq (tiếng Anh) hoặc https://voyage.gc.ca/voyag…/vivre-a-l-etranger/elections-faq(tiếng Pháp)

Hãy đọc hướng dẫn cẩn thận và cung cấp các thông tin xác minh nhân thân theo yêu cầu để tránh sự chậm trễ trong việc xử lý đơn đăng ký của bạn.

******************
Khi tên của bạn đã có trong danh sách đăng ký cử trị ở nước ngoài, thư xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ bưu điện được cung cấp trong đơn đăng ký của bạn.

Tài liệu hướng dẫn bỏ phiếu theo hình thức đặc biệt này sẽ tự động được gửi đến tất cả các cử tri có tên xuất hiện trong danh sách đăng ký cử tri ở nước ngoài khi diễn ra tổng tuyển cử, hoặc bầu cử bổ sung tại đơn vị bầu cử.